Artikel 1 – De verkoper
1. GAM Store, Aerts Danny
Administratie & Retour adres:
Karel Uytroevenlaan 27
2980 Zoersel, Belgie
Tel. Algemeen: +32 472 97 29 46
E-mail: info@gamstore.be
BTW BE 0879.458.319
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

2. Het aanbod van GAM Store is Gifts And Merchandise

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten en communicatie en elk aanbod (o.m. via post, telefoon, gsm,
fax, mail, website, …) dat door GAM Store aan jou verstrekt wordt. Door gebruik te maken van deze diensten of door zich te
beroepen op deze communicatie, verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Om een bestelling te kunnen plaatsen of een aankoop te doen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen
we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door
een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

3. De website van GAM Store is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van GAM Store. Via
deze website heb je ook de mogelijkheid om producten te kopen, te reserveren, in te schrijven op communicatie per post en
elektronische communicatie en andere inlichtingen.

4. GAM Store behoudt zich het recht voor om, ten allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van de algemene
voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving.

5. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort
van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en bestelling

Aanbod

1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit
uitdrukkelijk vermeld in ons aanbod. Het aanbod bevat steeds voldoende informatie zodat het duidelijk is wat je rechten en
verplichtingen, gekoppeld aan de aanvaarding van het aanbod, inhouden.

2. GAM Store beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat er verkocht wordt en hoe het bestelproces zal verlopen. De
beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling te maken van het artikel. Als GAM Store gebruik
maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen
is altijd mogelijk en als dit overduidelijk gebeurd is, is GAM Store niet verplicht om het overeenkomstig goed te leveren.

Bestelling
Algemeen

Een artikel uit het online assortiment kan steeds gereserveerd worden om af te halen in de winkel. Een deel van het online
assortiment kan ook online aangekocht worden met online betaling en thuislevering.
Aankoop via de website met online betaling en thuislevering

Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en eventueel
facturatiegegevens in. Je krijgt de mogelijkheid een profiel aan te maken. Hierbij worden je gegevens opgeslagen en hoef je bij
een volgende bestelling niet al je gegevens opnieuw in te vullen. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina van je
bestelling waarbij je eventuele invoerfouten kan verbeteren. Je aanvaardt vervolgens onze algemene voorwaarden, zoals
raadpleegbaar op de website. Tot slot bevestig je je bestelling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling
met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen en van zodra GAM Store de goedkeuring heeft gekregen van de
betalingstransactie door de uitgever van de kredietkaarten, debetkaarten of cadeaukaarten, is je aankoop definitief.
GAM Store aanvaardt volgende online betaalmiddelen: Visa, MasterCard, Bancontact/Mister Cash of cadeaukaarten.
Wij zullen je per mail een bevestiging overmaken van jouw bestelling. Een link naar de algemene voorwaarden die je kan
opslagen op een duurzame gegevensdrager wordt toegevoegd aan de bevestigingsmail. Deze bevestigingsmail geldt als een
langs elektronische weg gesloten contract. Er wordt geen andere vorm van het contract gearchiveerd.
Je bestelling wordt thuis geleverd zoals omschreven in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
Reserveren via de website en afhalen in de winkel
Idem als thuis levering maar nu selecteer je afhalen winkel.
Wij zullen je per mail een bevestiging overmaken van jouw bestelling. Een link naar de algemene voorwaarden die je kan
opslagen op een duurzame gegevensdrager wordt toegevoegd aan de bevestigingsmail. Deze bevestigingsmail geldt als een
langs elektronische weg gesloten contract. Er wordt geen andere vorm van het contract gearchiveerd.
Als je bestelling klaar staat zal je hiervan op de hoogte gebracht worden per e-mail.

Artikel 4 – Herroepingsrecht (Bedenktijd) bij verkoop op afstand
1. Het aan de consument verleende herroepingsrecht is enkel van toepassing indien de overeenkomst werd gesloten vanop
afstand (website, telefoon, …). Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing bij het reserveren via de website en afhalen in
de winkel.

2. Het herroepingsrecht houdt in dat je het recht hebt te beslissen dat je de goederen niet wilt houden en bedraagt 14 dagen vanaf
de levering van het artikel. De artikelen mogen dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugbezorgd
worden ten laatste 14 dagen na melding aan GAM Store van herroeping. Binnen de 14 dagen nadat GAM Store de artikelen
heeft teruggekregen wordt de volledige aankoopprijs ervan terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.

3. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je
de goederen nog wenst terug te sturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of behandelen als
nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Als je de goederen terugbezorgt, moet dit
gebeuren met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en originele verpakking.

4. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Artikel 5 – Retour bij verkoop in de winkel
Indien je een product wenst te retourneren of om te ruilen dat je aankocht in een GAM Store winkel, zal de desbetreffende GAM
Store Winkel de voorwaarden voor retour of omruiling bepalen.

Artikel 6 – Prijs
Onze prijzen zijn in euro en inclusief alle belastingen, BTW, recupel, taksen en diensten. GAM Store kan bovenop de prijs ook
de verzendkosten aanrekenen. Dit wordt duidelijk aangegeven vooraleer de bestelling definitief is.

Artikel 7 – Betaling
Algemeen
Een aankoop is slechts definitief zodra we je betaling hebben ontvangen. Voor betalingstransactie met krediet- of debetkaarten
is het noodzakelijk dat wij de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van je kaart
weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de
levering en/of niet levering van je bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder
worden niet aanvaard of verwerkt.

Aankoop via de website met online betaling en thuislevering
Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens
versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je
herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.
We aanvaarden Visa, MasterCard, Bancontact/Mister Cash.
Betaling in de winkel
In de winkel aanvaarden we contante betalingen, Visa, MasterCard, Bancontact/Mister Cash. Indien artikelen online
gereserveerd en afgehaald worden in de winkel, worden de artikelen online betaald.

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie
1. GAM Store garandeert de conformiteit van de door haar aangeboden consumptiegoederen zoals voorzien in de wettelijke
consumentengarantie. Deze garantie bedraagt twee jaar voor consumptiegoederen. Dit betekent dat bij gebreken of defecten
aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen

2. Een eventueel gebrek of defect moet binnen de 2 maanden na vaststelling worden gemeld bij GAM Store. Nadien vervalt elk
recht op herstelling of vervanging. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit
geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten
bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

3. Gedurende de voormelde periode verbindt GAM Store zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel ervan) kosteloos te vervangen
of te herstellen, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Indien de consument geen aanspraak kan maken op
herstelling of vervanging heeft de consument het recht een passende prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst
te eisen. Ontbinding van de koopovereenkomst kan evenwel niet worden gevraagd, indien het gebrek van geringe betekenis is.

4. De consument kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor
gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de aankoop.

5. Zijn onder meer uitgesloten van de wettelijke garantie:
• alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken, val,…);
• de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;
• defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
• defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal
gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;

6. Om een beroep te doen op de garantie, moet je de originele factuur of aankoopbewijs kunnen voorleggen. De garantietermijn
neemt aanvang op het moment van levering. De garantie kan enkel ingeroepen worden ten aanzien van GAM Store. Indien
rechtstreeks beroep wordt gedaan op de fabrikant, zijn de eventuele kosten niet ten laste van GAM Store. In geval van
tussenkomst door een niet door GAM Store aangewezen derde, vervalt de garantie.

7. Indien een commerciële garantie van toepassing is, zijn de details hierover terug te vinden in de artikelinformatie op de website.

8. Voor producten die gebruikt worden voor niet-private doeleinden gelden de beperkende garantievoorwaarden van de
fabrikant/invoerder.

Artikel 9 – Thuislevering
1. Alle artikelen die je thuis laat leveren worden geleverd op het door jou tijdens de bestelling aangegeven adres.

2. GAM Store werkt met vaste logistieke partners voor thuislevering. De logistieke partner die de thuislevering verzorgt, zal
afhangen van het bestelde artikel en/of de omvang van de bestelling. Meer informatie over jouw bestelling en thuislevering vind
je terug in de bevestigingsmail van je bestelling.

3. De leveringskost wordt duidelijk aangegeven bij het artikel nog vooraleer de bestelling geplaatst is.

4. De levertermijn is afhankelijk van het bestelde artikel en wordt duidelijk aangegeven bij het artikel nog vooraleer de bestelling
geplaatst is. De levertermijn bedraagt maximaal 30 dagen. De klant gaat akkoord dat bepaalde producten die slechts na
bestelling worden gemaakt een langere levertermijn kunnen hebben.

5. Afhankelijk van de samenstelling van je bestelling kan het zijn dat de levering niet samen geschiedt. Per bestelling betaal je
echter maar één keer de leveringskost.

6. De levering omvat enkel het bezorgen van het artikel en niet de montage ervan, tenzij uitdrukkelijk anders staat aangegeven.

7. Thuisleveringen gebeuren enkel in België.

8. De thuislevering gebeurt steeds op risico van GAM Store. Als je ons echter artikelen terugzendt, ben jij verantwoordelijk voor
het transport.

9. GAM Store is niet verantwoordelijk voor laattijdige levering of niet-levering door haar leverancier of logistieke partner.

10. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op
de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker
binnen de 3 dagen melden. Neem hiervoor contact op met de klantendienst zodat naar een gepaste oplossing gezocht kan
worden.

Artikel 10 – Cadeaukaart
1. De Cadeaukaart van GAM Store blijft één jaar geldig na datum van aankoop en kan gebruikt worden om goederen mee te
betalen in de GAM Store. Na de vervaldatum kan de Cadeaukaart niet meer worden gebruikt noch omgeruild.

2. De Cadeaukaart kan ook worden gebruikt voor aankopen op de website.

3. De Cadeaukaart kan niet worden omgeruild voor contanten, ook niet gedeeltelijk. De restwaarde van de Cadeaukaart kan
gebruikt worden voor een volgende aankoop.

4. Bij het omruilen van goederen die werden aangekocht met een Cadeaukaart zal de klant een nieuwe Cadeaukaart (tegoedbon)
ontvangen gelijk aan het bedrag waarvoor een Cadeaukaart werd gebruikt ter betaling.

5. GAM Store is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de Cadeaukaart.

6. GAM Store is niet verantwoordelijk voor indirecte schade aan de Cadeaukaart.

7. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de
Cadeaukaart wordt ontzegd.

Artikel 11 – Overmacht
1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze
verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk
verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een
(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn
van onze website.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Algemeen

1. GAM Store is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, ook niet van aangestelden of werknemers, tenzij opzet of grove
fout.

2. De aansprakelijkheid van GAM Store is steeds beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en kan nooit meer
bedragen dan de aankoopprijs van het product.

3. GAM Store is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van een product.
Gebruik website

1. GAM Store kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die een webbezoeker ondervindt bij een bezoek
aan de GAM Store-website, bij eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website of
bij de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website.

2. GAM Store levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de haar toevertrouwde informatie correct is op het
moment van opname in haar bestanden, wat niet belet dat er zich in deze bestanden steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet
meer actuele informatie kan bevinden.

3. Deze website geeft links of referenties naar andere sites. GAM Store heeft geen enkele zeggenschap over deze websites. GAM
Store kan bijgevolg niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van
schade door het gebruik ervan.

4. Het verzenden van en naar de GAM Store-website van illegale materialen, zoals bedreigende, lasterlijke, discriminerende,
racistische, obscene of pornografische materialen die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, is verboden.

5. GAM Store heeft de mogelijkheid om gebieden op de website waar gebruikers communicatie verzenden te controleren. GAM
Store is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze communicatie.

6. GAM Store behoudt zich het recht om gegevens verzonden door gebruikers te verwijderen van haar website indien deze niet
overeenstemmen met de doeleinden van de website.

Frauduleuze internetpraktijken
GAM Store kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor internetfraude door derden, zoals onder meer valse cadeau- of
waardebonnen, wedstrijden, invorderingen, enz. Bij twijfel over acties, promoties en/of andere handelingen onder het GAM
Store logo adviseren wij steeds de klantendienst te raadplegen.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom
1. De informatie op de website van GAM Store mag enkel gedownload worden voor informatieve privédoeleinden. Elk ander
gebruik is verboden.

2. Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en data alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en
andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij GAM Store, hetzij bij
leveranciers of andere rechthebbenden liggen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop,
verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, evenals het elektronisch
opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van GAM
Store, haar leveranciers of de rechtmatige eigenaars, behalve om de producten of diensten te identificeren.

3. Alle communicatie die de gebruiker naar de GAM Store-website verzendt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en waarop je
geen auteursrechten kan doen gelden. GAM Store is niet verantwoordelijk voor deze communicatie.

Artikel 14 – Klachtenregeling en geschillen
3. Als je klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kan je ons contacteren via:

GAM Store, Aerts Danny
Administratie & Retour adres:
Karel Uytroevenlaan 27
2980 Zoersel, Belgie
Tel. Klantendienst: +32 472 97 29 46
E-mail: info@gamstore.be
We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
Het Belgische recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.